RODO

Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach

Ogólna Klauzula Informacyjna RODO

Realizując obowiązek legalności, rzetelności  i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych  oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

1. Administratorem  Państwa danych osobowych  jest Centrum Aktywności Lokalnej
w Pionkach 26- 670 Pionki, ul. Zakładowa 5, tel. 48 37 77 051, e – mail: kontakt@cal.pionki.pl.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres e-mail: iodo@cal.pionki.pl.

3. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to:

przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,

przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację  i kwalifikację dokumentacji  archiwalnej.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych   w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Państwa zgoda.

8. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.

Administrator danych