Projekt CAL

Centrum Aktywności Lokalnej jest samorządową jednostką budżetową wspierającą aktywność lokalnej społeczności. Realizuje zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Pionki z zakresu min. integracji społecznej, działalności szkoleniowej i oświatowej a także wykonuje zadania własne z zakresu: promocji, edukacji publicznej, kultury, przedsiębiorczości, wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz wdrażania programów pobudzania aktywności społecznej.

Centrum Aktywności Lokalnej współpracuje z: organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego, szkołami, przedsiębiorcami. Integruje dzieci, młodzież, osoby dorosłe (w tym również niepełnosprawne) z różnych środowisk. Stwarza warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, do tworzenia kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów. Organizuje wydarzenia kulturalne, takie jak: koncerty, przedstawienia, projekcje filmowe, wystawy, seminaria, konferencje. Centrum Aktywności Lokalnej prowadzi również promocję walorów turystyczno – krajoznawczych regionu. Promuje wzorce do zdrowego spędzania wolnego czasu.

Centrum Aktywności Lokalnej powstało w odnowionym Kasynie Urzędniczym. Zrealizowano projekt: „Rewitalizacja historycznego budynku Kasyna na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach” realizowano od 13.11.2007 r. do 30.06.2013 r. przy współfinansowaniu wydatku ( 85% ) z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

mazowsze znak_NSS UE_europejski_fundusz_rozwoju_regionalnego_m

Budynek Kasyna Urzędniczego zaprojektowany został przez architekta Eugeniusza Czyża w unikalnym w skali kraju stylu ART DECO. Wybudowany został w 1928 r. przez Państwową Wytwórnię Prochu i Materiałów Kruszących na potrzeby kulturalno-społeczne mieszkańców miasta Pionki, w ramach realizacji koncepcji Centralnego Okręgu Przemysłowego. Obiekt położony jest w południowo-zachodniej części miasta na działce o powierzchni 0,44 ha, mającej charakter założenia parkowego. Budynek Kasyna mimo swoich znaczących wartości nie figuruje w rejestrze zabytków, natomiast ze względu na swój zabytkowy charakter ujęty jest w wykazie Nieruchomych Dóbr Kultury, prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, co potwierdza jego znaczące wartości istotne z punktu widzenia zachowania tożsamości kulturowej i historycznej mieszkańców miasta Pionki. Odnowienie Kasyna o wysokiej wartości architektonicznej i estetycznej spowodowało wzrost zainteresowania regionem za strony turystów.

Centrum Aktywności Lokalnej współpracuje z: organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego, szkołami, przedsiębiorcami.

Naszymi partnerami są:

– Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Pionkach;

– Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Pionkach;

– Centrum Wolontariatu Oddział w Pionkach.