Nasze działania

Realizujemy zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Pionki z zakresu min. integracji społecznej, działalności szkoleniowej i oświatowej a także wykonujemy zadania własne z zakresu: promocji, edukacji publicznej, kultury, przedsiębiorczości, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz wdrażania programów pobudzania aktywności społecznej.


Współpracujemy z: organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego, szkołami, przedsiębiorcami. Integrujemy dzieci, młodzież, osoby dorosłe (w tym również niepełnosprawne) z różnych środowisk. Stwarzamy warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, do tworzenia kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów. Organizujemy wydarzenia kulturalne, takie jak: koncerty, przedstawienia, projekcje filmowe, wystawy, seminaria, konferencje.

Prowadzimy również promocję walorów turystyczno- krajoznawczych regionu. Promujemy wzorce do zdrowego spędzania wolnego czasu.